Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko Ministerstva financí ČR k §18 zákona č. 137/2006 Sb.

V Praze dne 22. července 2009
Čj. 55/59 654/554-2009

Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „novela“), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novelou byl mimo jiné pozměněn § 18 odst. 1 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

Novelou došlo k rozšíření výjimek z použití zákona o veřejných zakázkách na projekty velké infrastruktury, specifického vysokoškolského výzkumu a zakázek, které jsou hrazeny z institucionální podpory, které jsou předmětem spolupráce mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné smlouvy.

Přípustnost výjimek z postupů stanovených pro zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje je upravena ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17 a 2004/18 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek. Postupy podle směrnic se nepoužijí na „služby ve výzkumu a vývoji jiné než ty, kde prospěch připadá výhradně zadavateli, aby jej využil při vlastní činnosti, za podmínky, že poskytovaná služba je plně hrazena zadavatelem.“ Znaky zakázek v oblasti výzkumu a vývoje nespadajících pod působnost směrnic: 1. jsou hrazeny výhradně zadavatelem a 2. prospěch z těchto zakázek nepřipadá zadavateli.
Novelou byl zákon o veřejných zakázkách změněn tak, že zakázky popsané v § 18 odst. 1 písm. d), pododstavec 1 a 2, mohou být zadávány bez povinnosti dodržet postupy pro zadávání veřejných zakázek, přestože u nich není třeba naplnit znaky výjimky přípustné podle evropské legislativy.
Z výše uvedeného si dovolujeme konstatovat, že veřejné výdaje na zakázky podle § 18 odst. 1 písm. d), pododstavec 1 a 2 nebudou pro rozpor s legislativou ES způsobilé k proplacení, a proto je odbor Národní fond jako Platební a certifikační orgán nebude oprávněn certifikovat. Z tohoto důvodu do doby odstranění závadného legislativního stavu navrhujeme ŘO OP VK stanovit příjemcům dotací spolufinancovaných z rozpočtu EU v podmínkách právního aktu o poskytnutí dotace povinnost nevyužívat výjimku dle § 18 odst. 1 písm. d), pododstavec 1 a 2. Tímto postupem se předejde porušení evropské legislativy a odepření certifikace.

 

Ministerstvo financí, odbor Národní fond
Platební a certifikační orgán