Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čl. I
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji19), s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,“.
2. V § 42 odst. 1 se slova „§ 146 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 146 odst. 3“.
3. V § 43 odst. 5 se za slova „§ 118“ vkládají slova „odst. 1“.
4. V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ustanovením odstavců 1 až 3 nejsou dotčeny § 57 odst. 1 a § 59 odst. 4.“.
5. V § 53 odst. 1 písm. h) se na konci slovo „a“ zrušuje.
6. V § 53 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.“.
7. V § 53 odst. 2 písm. d) se slova „a i)“ nahrazují slovy „ , i) a j)“.
8. V § 59 odst. 4 větě první se slova „ , s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec“ zrušují.
9. V § 68 odst. 2 větě druhé se slova „a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty“ zrušují.
10. V § 71 odst. 8 písm. b) se slova „jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 podepsány“ nahrazují slovy „je návrh smlouvy podepsán“.
11. V § 71 odst. 9 se za slova „a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 8“ vkládají slova „ ; komise může přítomným uchazečům sdělit rovněž informaci o nabídkové ceně“.
12. V § 72 odst. 3 a v § 73 odst. 1 se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“.
13. V § 81 odstavec 2 zní:
„(2) Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle odstavce 1 všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud bylo uchazeči oznámeno a uchazeč nepodal námitky ve lhůtě podle § 110 odst. 4, nebo nepodal návrh ve lhůtě podle § 114 odst. 4 a 5, nebo bylo řízení o jeho návrhu zastaveno. Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým veřejný zadavatel nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.“.
14. V § 81 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1.“.
15. V § 83 odstavec 2 zní:
„(2) Pokud zadavatel v případě dynamického nákupního systému neodešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění postupem podle odstavce 1, je povinen jej odeslat souhrnně za předcházející čtvrtletí; souhrn oznámení je zadavatel povinen odeslat do 30 dnů od konce příslušného kalendářního čtvrtletí.“.
16. V § 83 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V takovém případě zašle zadavatel informaci o všech smlouvách uzavřených na základě rámcové smlouvy provozovateli informačního systému souhrnně za předcházející kalendářní čtvrtletí, a to do 30 dnů od jeho konce; povinný obsah oznámení stanoví prováděcí právní předpis.“.
17. V § 84 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně. Lhůty počínají běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.“.
18. § 110 včetně nadpisu zní:
㤠110
Rozsah a způsob podání námitek
(1) Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.
(2) Námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.
(3) Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.
(4) Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
(5) V případě, že zadavatel uveřejní dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146 odst. 2, lze podat námitky proti záměru uzavřít smlouvu bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení do 15 dnů od uveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu.
(6) Před uplynutím lhůty pro podání námitek podle odstavců 3 až 5 a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu.
(7) Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.
(8) Zájemce či uchazeč se může práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení písemně vzdát; práva na podání námitek se může zájemce či uchazeč vzdát až po vzniku práva podat námitky. Pokud se zájemce či uchazeč vzdal práva na podání námitek, platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto zájemci či uchazeči uplynula.“.
19. V § 111 odst. 2 se slova „§ 113 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 114 odst. 4“.
20. V § 111 odst. 5 větě první se slova „či zrušit zadávací řízení“ zrušují.
21. V § 112 odst. 1 se slova „ , při kterém přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování zásad podle § 6“ zrušují.
22. V § 112 odst. 2 se za slovo „Úřad“ vkládají slova „při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona“.
23. V § 112 odst. 2 písm. b) se za slovo „zakázky“ vkládají slova „a soutěži o návrh“.
24. § 113 včetně nadpisu zní:
㤠113
Zahájení řízení
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.“.
25. V § 114 odstavce 2 až 6 znějí:
„(2) Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku lze podat návrh pouze proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení nebo proti porušení zákazu uzavření smlouvy, stanovenému tímto zákonem. Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.
(3) Návrh vedle obecných náležitostí podání64) musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.
(4) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
(5) Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1, lze návrh na uložení opatření k nápravě doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.
(6) Zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci veřejné zakázky nebo soutěže o návrh. V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii smlouvy na veřejnou zakázku a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3.“.
26. V § 115 odst. 1 větě druhé se za slovo „navrhovatele“ vkládají slova „nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy,“.
27. V § 115 odstavec 2 zní:
„(2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad pravomocným rozhodnutím návrh zamítne podle § 118 odst. 4 písm. a), jinak Úřad kauci spolu s úroky vrátí navrhovateli do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Kauce se vrátí rovněž v případě, kdy Úřad společně se zamítnutím návrhu podle § 118 odst. 4 písm. a) rozhodne o tom, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1.“.
28. V § 116 se za slova „nejvhodnější nabídky“ vkládají slova „nebo rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu“ a na konci textu § 116 se doplňují slova „nebo vybraný účastník soutěže o návrh“.
29. V § 117 odst. 1 se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „ve správním řízení zahájeném“ a číslo „118“ se nahrazuje číslem „113“.
30. V § 117 odst. 1 písm. b) se za slovo „řízení“ vkládají slova „nebo soutěž o návrh“.
31. Za § 117 se vkládá nový § 117a, který včetně nadpisu zní:
㤠117a
Zastavení řízení
Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže
a) návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní,
b) nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem,
c) návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4, nebo
d) v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a.“.
32. § 118 včetně nadpisu zní:
㤠118
Nápravná opatření a neplatnost smluv
(1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.
(2) Úřad svým rozhodnutím na základě návrhu podle § 114 odst. 2 uloží zákaz plnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, pokud se zadavatel
a) dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. c), s výjimkou případů, kdy zadavatel uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146 odst. 2 a postupoval v souladu s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 a § 111 odst. 5,
b) dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) a současně správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. d), nebo
c) dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) a současně postupuje podle § 83 odst. 2.
(3) Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy podle odstavce 2, pokud shledá, že důvody hodné zvláštního zřetele, spojené s veřejným zájmem, vyžadují pokračování plnění smlouvy. Ekonomický zájem na plnění smlouvy může být považován za takový důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by přerušení plnění zájmy přímo spojené s dotčenou zakázkou, zejména náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky, náklady spojené se zahájením nového zadávacího řízení, náklady spojené se změnou subjektu plnícího zakázku a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími ze zákazu plnění smlouvy, nepředstavují důvody hodné zvláštního zřetele vyžadující pokračování plnění smlouvy.
(4) Úřad návrh zamítne, pokud
a) nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2,
b) byly zjištěny důvody pro uložení zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2, ale zadavatel prokáže naplnění důvodů hodných zvláštního zřetele vyžadujících pokračování plnění smlouvy podle odstavce 3,
c) návrh nebyl podán oprávněnou osobou, nebo
d) návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo v soutěži o návrh.
(5) Smlouva na plnění veřejné zakázky je neplatná z důvodu nedodržení postupu podle tohoto zákona pouze v případech, kdy Úřad uloží zákaz jejího plnění podle odstavce 2. Neplatnost z jiných důvodů tím není dotčena.“.
33. V § 119 odst. 2 větě první se za slova „podle § 118“ vkládají slova „odst. 1“.
34. § 120 včetně nadpisu zní:
㤠120
Správní delikty zadavatelů
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku,
b) nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 146 nebo 147,
c) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 146 odst. 1, ačkoli je podle tohoto zákona povinen toto oznámení uveřejnit,
d) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku v rozporu s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 nebo § 111 odst. 5 anebo v rozporu s předběžným opatřením dle § 117 odst. 1,
e) zruší zadávací řízení v rozporu s § 84,
f) nepořídí nebo neuchová dokumentaci podle § 109 nebo 155, nebo
g) odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).
(3) Sazba pokuty podle odstavce 2 se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže se zadavatel dopustí opakovaně některého ze správních deliktů podle odstavce 1. Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán týž správní delikt.“.
35. Za § 120 se vkládá nový § 120a, který včetně nadpisu zní:
㤠120a
Správní delikty dodavatelů
(1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, v řízení o žádosti o zápis do seznamu podle § 129 anebo o žádosti o změnu tohoto zápisu podle § 130 odst. 2 nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu podle § 138, nebo
b) nepodá žádost o změnu zápisu podle § 130 odst. 2.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000 Kč.
(3) Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení a zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Doba 3 let, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí podle odstavce 2, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci.“.
36. § 121 včetně nadpisu zní:
㤠121
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy podle § 118 odst. 2, přihlédne se rovněž k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby65) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.
37. Nadpis části šesté zní: „SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁ- ZEK“.
38. V části šesté hlava IV včetně nadpisu zní:
HLAVA IV
REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 144
Vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
(1) Do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (dále jen „rejstřík“) jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Rejstřík vede ministerstvo.
(2) Úřad uvědomí bezodkladně ministerstvo o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek, sdělí identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, která má být na základě tohoto rozhodnutí do rejstříku zapsána, a uvede den, od kterého výkon zákazu plnění veřejných zakázek začíná, a den, kdy končí. Ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení Úřadu zapíše tyto údaje do rejstříku.
(3) Úřad uvědomí ministerstvo o případném zrušení rozhodnutí, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Ministerstvo zapsanou osobu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne sdělení Úřadu údaje podle odstavce 2 z rejstříku vymaže.
(4) Rejstřík je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
39. V § 146 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zadavatel v případech, kdy nebyl povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, může uveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
40. V § 146 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
41. V § 159 odstavec 4 zní:
„(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 83 odst. 3, § 119 odst. 2 a § 146 odst. 3 a 6.“.
42. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
„Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.
Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Kategorie Předmět Referenční číslo Referenční čísla CPV
CPC(1)
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
1 Údržbářské a 6112, 6122, 633, Od 50100000-6 do 50884000-5 (kromě 50310000-1
opravářské služby 886 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3,
50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do
51900000-1
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
2 Pozemní přeprava(2) 712 (kromě Od 60100000-9 do 60183000-4 (kromě 60160000-7,
včetně přepravy 71235), 7512, 60161000-4, 60220000-6), a od 64120000-3 do
peněz a kurýrních 87304 64121200-2
služeb s výjimkou
přepravy pošty
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
3 Letecká přeprava 73 (kromě 7321) Od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2,
cestujících i 60421000-5), a 60500000-3 od 60440000-4 do
nákladu s výjimkou 60445000-9
pošty
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
4 Pozemní přeprava 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5
pošty(2) a letecká
přeprava pošty
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
5 Telekomunikační 752 Od 64200000-8 do 64228200-2 72318000-7 a od
služby 72700000-7 do 72720000-3
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
6 Finanční služby ex 81, 812, 814 Od 66100000-1 do 66720000-3 (3)
a) pojišťovací služby
b) bankovnictví a
investiční služby(3)
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
7 Počítačové 84 Od 50310000-1 do 50324200-4 Od 72000000-5 do
zpracování dat a s 72920000-5 (kromě72318000-7 a od 72700000-7 do
tím spojené služby 72720000-3), 79342410-4
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
8 Služby ve výzkumu a 85 Od 73000000-2 do 73436000-7 (kromě 73200000-4,
vývoji(4) 73210000-7, 73220000-0)
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
9 Účetnictví a audit 862 Od 79210000-9 do 79223000-3
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
10 Průzkum trhu a 864 Od 79300000-7 do 79330000-6 a 79342310-9,
veřejného mínění 79342311-6
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
11 Poradenství(5) a s 865, 866 Od 73200000-4 do 73220000-0 Od 79400000-8 do
tím spojené služby 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4 79342300-6,
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
12 Služby architektů, 867 Od 71000000-8 do 71900000-7 (kromě 71550000-8)
inženýrské služby a a 79994000-8
integrované
inženýrské služby,
územní plánování,
související
vědeckotechnické
poradenství, služby
zkušeben a
provádění analýz
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
13 Reklamní služby 871 Od 79341000-6 do 79342200-5 (kromě 79342000-3 a
79342100-4)
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
14 Úklidové služby a 874, 82201 do Od 70300000-4 do 70340000-6, a Od 90900000-6 do
domovní správa 82206 90924000-0
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
15 Vydavatelské a 88442 Od 79800000-2 do 79824000-6 Od 79970000-6 do
tiskařské služby za 79980000-7
úplatu nebo na
smluvním základě
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
16 Služby týkající se 94 Od 90400000-1 do 90743200-9 (kromě 90712200-3
kanalizací a odvozu Od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3,
odpadu, sanitární a 50229000-6 50243000-0)
podobné služby
------------------------------- ----------------------------------------------------------------
(1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
(2) S výjimkou železniční dopravy v kategorii 18.
(3) S výjimkou smluv o finančních službách týkajících se vydání, nákupu a prodeje nebo převodu cenných papírů a jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Rovněž s výjimkou smluv o nabytí nebo nájmu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí nebo práv s nimi spojených financovaných různými způsoby; avšak smlouvy o finančních službách uzavřené jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než je uzavřena kupní či nájemní smlouva, se touto směrnicí řídí.
(4) S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.
(5) S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.
Příloha č. 2 k zákonu č. 137/2006 Sb.
Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Kategorie Předmět Referenční číslo Referenční čísla CPV
CPC(1)
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
17 Hotelové a restaurační 64 Od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8
služby do 98341100-6
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
18 Služby železniční 711 Od 60200000-0 do 60220000-6
dopravy
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
19 Služby vodní dopravy 72 Od 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1
do 63727200-3
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
20 Doprovodné a vedlejší 74 Od 63000000-9 do 63734000-3 (kromě
dopravní služby 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, a Od
63727000-1 do 63727200-3), a 98361000-1
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
21 Právní služby 861 Od 79100000-5 do 79140000-7
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
22 Služby personálních 872 Od 79600000-0 do 79635000-4 (kromě
agentur a poskytování 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), a od
servisu(2) 98500000-8 do 98514000-9
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
23 Pátrací a bezpečnostní 873 Od 79700000-1 do 79723000-8
služby s výjimkou (kromě 87304)
služeb přepravy
pancéřovými vozy
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
24 Vzdělávání a služby 92 Od 80100000-5 do 80660000-8 (kromě
odborného vzdělávání 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
25 Zdravotní a sociální 93 79611000-0, a Od 85000000-9 do 85323000-9
služby (kromě 85321000-5 a 85322000-2

----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
26 Rekreační, kulturní a 96 Od 79995000-5 do 79995200-7 a od 92000000-1
sportovní služby(3) do 92700000-8 (kromě 92230000-2,
92231000-9, 92232000-6)
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
27 Jiné služby
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
(1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
(2) S výjimkou pracovních smluv.
(3) S výjimkou smluv za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě programového materiálu vysílacími společnostmi a smluv na poskytnutí vysílacího času.
Příloha č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb.
Stavební činnosti podle § 9 odstavce 1 písmena a)
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
NACE(1) Kód CPV
------------------------------------------ ------------------------------------------
Sekce F Stavebnictví
------------------------------------------ ------------------------------------------
Oddíl Skupina Třída Popis Poznámky
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45 Stavebnictví Obsah tohoto oddílu: stavba nových budov 45000000
a děl, renovace a běžné opravy
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.1 Příprava staveniště 45100000
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.11 Demolice a bourání Obsah této třídy: 45110000
budov; příprava území — demolice budov a jiných staveb
a zemní práce — úklid stavenišť
— zemní práce: výkop, zavážka,
rovnání terénu a terénní úpravy
stavenišť, hloubení příkopů,
odstraňování skal, odstřel apod.
— příprava nalezišť: ražení důlních
děl, odstraňování nadloží a jiné
rozvojové a přípravné práce
— Tato třída dále zahrnuje:
— odvodňování stavenišť
— odvodňování zemědělských a lesních
ploch
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.12 Průzkumné vrtné a Obsah této třídy: 45120000
hloubící práce — průzkumné vrtné práce a jádrové
vrty pro stavební, geofyzikální,
geologické nebo podobné účely
Tato třída nezahrnuje:
—vrtné práce v ložiscích ropy a
zemního plynu za účelem těžby, viz
11.20
—studnařské práce, viz 45.25
—hloubení šachet, viz 45.25
—průzkum ložisek ropy a zemního
plynu, geofyzikální, geologická a
seizmická měření, viz 74.20
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.2 Realizace kompletních 45200000
staveb nebo jejich
částí; stavební
inženýrství
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.21 Všeobecná výstavba Obsah této třídy: 45210000 kromě:
budov a stavebně —výstavba budov všeho druhu 45213316 45220000
inženýrských děl —výstavba stavebně 45231000 45232000
—inženýrských staveb - mosty, včetně
dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a
podzemní dráhy
—dálková potrubí, telekomunikační a
elektrická vedení
—městské potrubní, kabelové a elektrické
sítě; —související městské práce montáž
a výstavba montovaných staveb na
staveništi
Tato třída nezahrnuje:
—vedlejší a příležitostné služby
související s těžbou ropy a zemního
plynu, viz 11.20
—výstavba kompletních montovaných staveb
z nebetonových dílů vlastní výroby, viz
oddíly 20, 26 a 28
—stavební dílo jiné než budovy, které se
týká stadionů, bazénů, tělocvičen,
tenisových kurtů, golfových hřišť a
ostatních sportovních zařízení, viz
45.23
—stavební instalace, viz 45.3
—dokončování budov, viz 45.4
—činnosti architektů a inženýrské
činnosti, viz 74.20
—řízení stavebních projektů, viz 74.20
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.22 Montáž střešních Obsah této třídy: 45261000
konstrukcí a pokládání—montáž střech
střešních krytin —pokládání střech
—izolace proti vodě a vlhkosti
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.23 Výstavba dálnic a Obsah této třídy: 45212212 a DA03
silnic, letišť a —výstavba dálnic, silnic, ulic jiných 45230000 kromě:
sportovních zařízení cest pro vozidla a pěší 45231000 -45232000 -
—výstavba železnic 45234115
—výstavba letištních drah
—stavební dílo jiné než budovy, které se
týká stadionů, bazénů, tělocvičen,
tenisových kurtů, golfových hřišť a
ostatních sportovních zařízení —nátěry a
značení povrchu silnic a parkovišť. Tato
třída nezahrnuje:
—přípravné zemní práce, viz 45.11
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.24 Výstavba vodních děl Tato třída zahrnuje výstavbu: 45240000
—vodních cest, přístavů(včetně
jachetních), říčních děl, zdymadel apod.
—přehrad a hrází
—bagrování pod vodou
—podzemní práce
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.25 Ostatní stavební Obsah této třídy: 45250000 45262000
činnosti zahrnující —specializované činnosti vyžadující
speciální řemesla zvláštní odbornou kvalifikaci nebo
vybavení
—výstavba základů včetně pilotování
vrtání a výstavba studen, hloubení
šachet
—montáž ocelových prvků nikoli vlastní
výroby
—ohýbání oceli
—zednické a dlaždičské práce
—montáž a demontáž lešení a pohyblivých
pracovních plošin, včetně jejich
pronájmu
—výstavba komínů a průmyslových pecí
Tato třída nezahrnuje:
—pronájem lešení bez jejich montáže a
demontáže, viz 71.32
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.3 Stavebně montážní 45300000
práce
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.31 Instalace Obsah této třídy: 45213316 45310000
elektrických rozvodů montáž v budovách a jiných stavbách: kromě: -45316000
a zařízení — elektrických rozvodů a zařízení
— telekomunikačních systémů
— elektrického vytápění
— rozhlasových a televizních antén
(pro obytné budovy)
— protipožárních hlásičů
— zabezpečovacích zařízení proti
vloupání
— výtahů a eskalátorů
— hromosvodů apod.
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.32 Izolační práce Obsah této třídy: 45320000
—montáž izolace tepelné, hlukové nebo
vibrační v budovách a jiných stavbách
Tato třída nezahrnuje:
—izolaci proti vodě a vlhkosti, viz
45.22
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.33 Instalatérské práce Obsah této třídy: 45330000
—montáž v budovách a jiných stavbách:
—vodovodního a sanitárního zařízení
—plynového potrubí
—vytápěcího, ventilačního, chladícího
nebo klimatizačního zařízení a vedení
—postřikovacích zařízení
Tato třída nezahrnuje:
—montáž elektrického vytápění, viz 45.31
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.34 Ostatní stavební Obsah této třídy: 45234115 45316000
montážní práce —montáž osvětlovacích a signálních 45340000
zařízení pro silnice, železnice, letiště
a přístavy
—montáž zařízení a pevných součástí
jinde neuvedených v budovách a jiných
stavbách
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.4 Kompletační a 45400000
dokončovací práce
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.41 Omítkářské a Obsah této třídy: 45410000
štukatérské práce —omítání a štukování, včetně s tím
souvisejícího laťování, na budovách a
jiných stavbách a v jejich interiérech
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.42 Truhlářské Obsah této třídy: 45420000
kompletační práce —montáž dveří, oken, dveřních a okenních
rámů, vestavěných kuchyní, schodišť,
zařízení obchodů apod. nikoli vlastní
výroby ze dřeva nebo jiných materiálů
—dokončovací práce v interiéru jako
obkládání stropů, stěn, montáž mobilních
příček
Tato třída nezahrnuje:
—pokládka parket a jiných dřevěných
podlahových krytin, viz 45.43
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.43 Obkládání stěn a Obsah této třídy: 45430000
pokládání podlahových —lepení nebo pokládka v budovách a
krytin jiných stavbách:
—keramických, betonových nebo kamenných
dlaždic a obkládaček
—parket a jiných dřevěných podlahových
krytin, podlahových koberců a linoleí,
včetně gumových a plastových podlahových
krytin
—teracových, mramorových, žulových nebo
břidlicových podlahových krytin a
obkladů stěn —lepení tapet
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.44 Sklenářské, malířské Obsah této třídy: 45440000
a natěračské práce —aplikace vnitřních a vnějších nátěrů
budov —natírání inženýrských staveb
—montáž skel a zrcadel
Tato třída nezahrnuje:
—montáž oken
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.45 Ostatní dokončovací Obsah této třídy: 45212212 a DA04
stavební práce —montáž soukromých bazénů 45450000
—čištění fasád tlakovou párou, pískem a
podobné činnosti, které se týkají
vnějšího pláště budov
—ostatní kompletační a dokončovací
stavební práce jinde neuvedené
Tato třída nezahrnuje:
—čištění interiérů budov a jiných
staveb, viz 74.70
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.5 Nájem stavebních a 45500000
demoličních strojů a
zařízení s obsluhou
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
45.50 Nájem stavebních a Tato třída nezahrnuje: 45500000
demoličních strojů a —nájem stavebních nebo demoličních
zařízení s obsluhou strojů a zařízení bez obsluhy, viz 71.32
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------
(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství(Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 761/93 (Úř. věst.L 83, 3.4.1993, s. 1).“.